<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 有趣的雞蛋

  小學生日記388字
  作者:鄧巍
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • dàn
 •  
 •  
 •    有趣的雞蛋 
 •  
 •  
 • xīng
 • liù
 •  
 • yīn
 •  
 •  
 •  星期六 陰 
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • yīn
 • lián
 • mián
 • de
 • tiān
 •  
 • chī
 • guò
 • zǎo
 • fàn
 •  今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯
 •  
 • lái
 • zuò
 • zuò
 •  
 • zuò
 • de
 • èr
 • shì
 • dàn
 • fàng
 • ,我來做作業。作業的第二題是把雞蛋放
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • duàn
 • jiā
 • yán
 • guān
 • chá
 • dàn
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • xiǎng
 • 入水中,不斷加鹽觀察雞蛋的變化。我想
 •  
 • dàn
 • fàng
 • shuǐ
 • zhōng
 • duàn
 • jiā
 • yán
 •  
 • dàn
 • huì
 • yǒu
 • shí
 • ,把雞蛋放入水中不斷加鹽,雞蛋會有什
 • me
 • biàn
 • huà
 • ne
 •  
 • shì
 • dài
 •  
 •  
 •  
 • 么變化呢?我拭目以待。 
 •  
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • zuò
 • shí
 • yàn
 • le
 •  
 • xiān
 • wǎng
 • bēi
 • zhōng
 • zhuāng
 • liáng
 • shuǐ
 •  
 •  開始做實驗了,我先往杯中裝涼水,
 • zài
 • dàn
 • fàng
 • bēi
 • zhōng
 •  
 • duàn
 • jiā
 • yán
 •  
 • jiā
 • le
 • 再把雞蛋放入杯中,不斷加鹽。我加了一
 • sháo
 • yán
 •  
 • shì
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • biàn
 • huà
 •  
 • chú
 • le
 • yán
 • xiàng
 • zhēn
 • 大勺鹽,可是沒有什么變化,除了鹽像珍
 • zhū
 • yàng
 • xià
 • lái
 •  
 • zhè
 • shì
 • èr
 • sháo
 • yán
 • le
 •  
 • zěn
 • me
 • 珠一樣灑下來。這可是第二勺鹽了,怎么
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • biàn
 • huà
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • yán
 • méi
 • yǒu
 • huà
 •  
 • xiǎng
 •  
 • yòng
 • 還沒有變化?原來是鹽沒有化。我想:用
 • huǒ
 • shāo
 • bēi
 •  
 • yán
 • ?
 • huì
 • huà
 •  
 • shì
 • huǒ
 • 打火機燒杯子,鹽一定會化。可是打火機
 • shāo
 •  
 • bēi
 • xià
 • jiù
 • le
 •  
 • shàng
 • huàn
 • bēi
 • 一燒,杯子一下子就破了。我馬上換杯子
 •  
 • zhōng
 • huàn
 • hǎo
 • le
 •  
 • huá
 • shī
 • bài
 • le
 •  
 • méi
 • ,終于換好了。第一次計劃失敗了,我沒
 • yǒu
 • xīn
 • zài
 • guān
 • chá
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 有心思再觀察了。 
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • xià
 •  
 • yòu
 • lái
 • dào
 • fáng
 • jiān
 •  
 • xiàn
 • dàn
 •  到了下午,我又來到房間,發現雞蛋
 • piāo
 • lái
 • le
 •  
 • chū
 • le
 • de
 • xiǎo
 • nǎo
 • dài
 •  
 • zài
 • zǎi
 • 漂起來了,露出了它的小腦袋,再仔細一
 • kàn
 •  
 • yán
 • dōu
 • huà
 • le
 •  
 • yuán
 • lái
 • yán
 • huà
 • le
 •  
 • shuǐ
 • de
 • biàn
 • 看,鹽都化了。原來鹽化了,水的浮力變
 • le
 •  
 • suǒ
 • dàn
 • lái
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 大了,所以雞蛋浮起來了。 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • yàn
 • shǐ
 • míng
 • bái
 • le
 •  
 • zuò
 • rèn
 • shì
 • dōu
 • yào
 •  這次試驗使我明白了:做任何事都要
 • yǒu
 • nài
 • xīn
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 • 有耐心和細心。 
 •  
 •  
 • ān
 • shì
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • sān
 • ?
 • èr
 •  
 • bān
 •  
 • dèng
 • wēi
 •  安陸市實驗小學 三(二)班 鄧巍
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
   
  無注音版:
   
   
   
   
   有趣的雞蛋
   
    星期六 陰
   
    今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯,我來做作業。作業的第二題是把雞蛋放入水中,不斷加鹽觀察雞蛋的變化。我想,把雞蛋放入水中不斷加鹽,雞蛋會有什么變化呢?我拭目以待。
   
    開始做實驗了,我先往杯中裝涼水,再把雞蛋放入杯中,不斷加鹽。我加了一大勺鹽,可是沒有什么變化,除了鹽像珍珠一樣灑下來。這可是第二勺鹽了,怎么還沒有變化?原來是鹽沒有化。我想:用打火機燒杯子,鹽一定會化。可是打火機一燒,杯子一下子就破了。我馬上換杯子,終于換好了。第一次計劃失敗了,我沒有心思再觀察了。
   
    到了下午,我又來到房間,發現雞蛋漂起來了,露出了它的小腦袋,再仔細一看,鹽都化了。原來鹽化了,水的浮力變大了,所以雞蛋浮起來了。
   
    這次試驗使我明白了:做任何事都要有耐心和細心。
   
    安陸市實驗小學 三(二)班 鄧巍
   
   
    

   有趣的算式

   小學生日記608字
   作者:林鈺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •       
  •  
  •       
  •  
  •       
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • suàn
  • shì
  •  
  •   Q 20 82 34  有趣的算式 
  •  
  •  
  • níng
  • shì
  • liú
  • shā
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • lín
  •  普寧市流沙第一小學 五年級6班 林
  • 閱讀全文

   有趣的數學游戲

   小學生日記327字
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •          
  •  
  •  
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • èr
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •   xia  二一年二月五日  
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  • 星期五   晴 
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  •  
  • nián
  • gāo
  • bān
  •  
  • shàng
  • de
  •  昨天,我看了《四年級提高班》上的
  • 閱讀全文

   有趣的行程問題

   小學生日記702字
   作者:茜茜q
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • háng
  • chéng
  • wèn
  •   x 有趣的行程問題
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • háng
  • chéng
  • wèn
  •  有趣的行程問題
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zuò
  • zhe
  • liáo
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  • men
  •  今天,坐著無聊,我對爸爸說:我們
  • 閱讀全文

   清明假日真有趣

   小學生日記814字
   作者:任婉瑋
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •  
  •    
  • yuè
  •  
  •    
  •  
  • qíng
  •  2009年 4月 6日 晴
  •  
  • 
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • shì
  • qīng
  • míng
  • jiē
  • jiǎ
  • ya
  •  
  • lǎo
  • zuó
  • tiān
  •  這幾天可是清明節假日呀!老媽昨天
  • 閱讀全文

   有趣的辯論賽

   小學生日記786字
   作者:peterz
  •  
  •  
  •       
  •  
  • qíng
  •  06 晴
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • rán
  • duì
  • men
  • chū
  • le
  •  今天,葉老師突然對我們提出了一
  • yǒu
  • de
  • yào
  • qiú
  •  
  •  
  • míng
  • tiān
  • jìn
  • háng
  • chǎng
  • biàn
  • lùn
  • sài
  •  
  • 個有趣的要求——明天進行一場辯論賽,
  • 閱讀全文

   有趣的辯論賽

   小學生日記777字
   作者:peterz
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  200956
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • rán
  • duì
  • men
  • chū
  • le
  •  今天,葉老師突然對我們提出了一
  • yǒu
  • de
  • yào
  • qiú
  •  
  •  
  • míng
  • tiān
  • jìn
  • háng
  • chǎng
  • biàn
  • lùn
  • sài
  •  
  • 個有趣的要求——明天進行一場辯論賽,
  • 閱讀全文

   一件有趣的事

   小學生日記596字
   作者:鄭建文
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • shì
  • huì
  • ràng
  • rén
  • nán
  • wàng
  •  
  • jiàn
  • shì
  • huì
  •   一件事會讓人難忘,一件事會
  • ràng
  • rén
  • dòng
  •  
  • jiàn
  • shì
  • huì
  • ràng
  • rén
  • chóu
  • chú
  • mǎn
  • zhì
  •  
  • rán
  • 讓人激動,一件事也會讓人躊躇滿志。然
  • ér
  • jiàn
  • shì
  • gèng
  • huì
  • gěi
  • rén
  • dài
  • lái
  • xiàn
  •  
  • ràng
  • rén
  • huí
  • 而一件事更會給人帶來無限樂趣,讓人回
  • 閱讀全文

   有趣的一次觀察

   小學生日記674字
   作者:謝悅洋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  •    928日 星期日 
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • guān
  • chá
  •  
  •  
  •  有趣的一次觀察 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáng
  • guāng
  • càn
  • làn
  •  
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • shì
  •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
  • 閱讀全文

   摔不“破”的雞蛋

   小學生日記167字
   作者:柴雅晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • hài
  • dàn
  • zhēn
  • de
  • shuāi
  • suì
  •  
  • suǒ
  •   我因為害怕把雞蛋真的摔碎,所
  • zhǎo
  • lái
  • zhāng
  • jiā
  • zuì
  • yìng
  • de
  • yìng
  • ?
  • zhǐ
  • lái
  • zuò
  • xiǎo
  • 以找來一張家里最硬的硬卡紙來做一個小
  • xiāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • hěn
  • yìng
  •  
  • suǒ
  • jiǎn
  • lái
  • hěn
  • chī
  •  
  • zuò
  • 箱子。因為很硬,所以剪起來很吃力,做
  • 閱讀全文

   有趣的一節課

   小學生日記287字
   作者:畢萌迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  •  
  • tiān
  •  
  • qíng
  •   200962日 星期二 天氣 晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • jiē
  •  
  •  
  •  有趣的一節課 
  • 閱讀全文

   有趣的一節課

   小學生日記359字
   作者:王裕淮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  1021日 星期三 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • yǒu
  • de
  •  今天下午,我們上了一節有趣的體育
  • 閱讀全文

   有趣的一節課

   小學生日記359字
   作者:王裕淮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  1021日 星期三 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • yǒu
  • de
  •  今天下午,我們上了一節有趣的體育
  • 閱讀全文

   有趣的糖人--080212

   小學生日記815字
   作者:曾伊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • yuè
  • shì
  •  
  •  
  • 閱讀提示: 
  •  
  •    
  •  
  • hēi
  • fèn
  • wéi
  • céng
  • de
  • yuán
  • shēng
  • tài
  • wén
  •  
  • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
  • 閱讀全文

   有趣的六·一活動

   小學生日記1059字
   作者:曾伊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  •  
  •  
  •    
  •  
  • hēi
  •     閱讀提示: 1、黑色
  • fèn
  • wéi
  • céng
  • de
  • yuán
  • shēng
  • tài
  • wén
  •  
  • 字體部分為曾伊的原生態文字;
  •  
  •    
  •  
  • ?
  • ?
  • hào
  • miàn
  • wén
  •  
  • shì
  • bèi
  • shān
  • diào
  • de
  • céng
  • yuán
  • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  • 閱讀全文

   有趣的老師

   小學生日記177字
   作者:程雨薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • huà
  • lǎo
  • shī
  • xìng
  • liú
  • shòu
  • shòu
  • de
  • shēn
  • liǎn
  •   我的圖畫老師姓劉瘦瘦的身體臉
  • shàng
  • de
  • máo
  • kǒng
  • fēi
  • cháng
  • shì
  • nán
  • lǎo
  • shī
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • 上的毛孔非常大是個男老師他非常有趣
  •  
  •  
  •    
  • suì
  • shí
  • xué
  • huà
  • huà
  • jiù
  • zhī
  • dào
  •  我5歲時第一次去他那里學畫畫就知道
  • 閱讀全文

   有趣的習作課

   小學生日記504字
   作者:fhlmdd
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • zuò
  •  有趣的習作課
  •  
  •  
  • zuó
  • wǎn
  •  
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • kàn
  • chái
  • lǎo
  • shī
  • shàng
  • wéi
  •  昨晚,我在電腦里看柴老師上題目為
  • bǎi
  • cāi
  • bǎi
  • zhōng
  • de
  • zuò
  •  
  • 百猜百中的習作課。
  • 閱讀全文

   有趣的一天

   小學生日記119字
   作者:李玉潔
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •       
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  2008104日 星期六 晴 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • chuáng
  • le
  • huì
  • ér
  • shū
  •  
  • yòu
  • liàn
  •  今天起床讀了一會兒書,我又練字
  •  
  • liàn
  • wán
  • le
  • jiù
  • wán
  • yóu
  •  
  • wán
  • ěr
  • zhuāng
  • yuán
  • xiǎo
  • yóu
  • 。練完了我就去玩游戲。玩摩爾莊園小游
  • 閱讀全文

   有趣的雞蛋

   小學生日記388字
   作者:鄧巍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • dàn
  •  
  •  
  •    有趣的雞蛋 
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  星期六 陰 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yīn
  • lián
  • mián
  • de
  • tiān
  •  
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  •  今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯
  • 閱讀全文

   有趣的觀察

   小學生日記385字
   作者:段玉茹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • guān
  • chá
  •  有趣的觀察
  • rén
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • duàn
  • 人民小學三年級四班 段玉茹
  • 閱讀全文

   有趣的飛行棋大戰

   小學生日記547字
   作者:梁梓泳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • fēi
  • háng
  • zhàn
  •  
  •  
  •   有趣的飛行棋大戰 
  •  
  •  
  •  
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  531日 星期六 陰 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • lái
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  今天, 我一大早就起來了,因為
  • 閱讀全文

   觀察日記:有趣的鴿子

   小學生日記662字
   作者:韋俊杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  •   有趣的鴿子
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • tián
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • wéi
  • jun4
  •  200997日 田陽實驗小學三(3)班韋俊
  • jié
  • 閱讀全文

   一節有趣的語文課

   小學生日記380字
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiē
  • yǒu
  • de
  • wén
  •  
  •  
  •   一節有趣的語文課 
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  2009510日 星期日 晴 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shàng
  • wán
  • shù
  • xué
  •  
  • men
  • wǎng
  •  今天早上,上完數學課,我們和往
  • 閱讀全文

   有趣的標點符號

   小學生日記381字
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  •    1  2010131日 星期日
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  • 晴 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zài
  •  
  • yuè
  • xùn
  • liàn
  •  
  • shàng
  • kàn
  • dào
  • le
  •  今天,我在“閱讀與訓練”上看到了
  • 閱讀全文

   有趣的豆葉紋

   小學生日記151字
   作者:丁旭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  1130日 星期一 陰 
  •  
  •  
  •  
  • dòu
  • bǎo
  • bǎo
  • zhǎng
  • zhēn
  • shì
  • ài
  • le
  •  
  • xiǎo
  • huáng
  • dòu
  •  豆寶寶長得真是可愛極了。小黃豆
  • 閱讀全文

   有趣的小豆芽

   小學生日記170字
   作者:丁旭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  1127日 星期五 晴 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • xiàn
  • dòu
  • yòu
  • zhǎng
  • gāo
  • le
  • hěn
  •  今天早上,我發現豆芽又長高了很
  • 閱讀全文

   有趣的夢——三十年后的我

   小學生日記432字
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •    
  •  
  • xīng
  •  
  • yīn
  •   200768日 星期五 陰
  •  
  • yǒu
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  • sān
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • 有趣的夢——三十年后的我
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   有趣的春游

   小學生日記142字
   作者:程雨政
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • de
  • le
  • chuáng
  •  
  • yīn
  • wéi
  •   今天我高高興興的起了床,因為
  • jīn
  • tiān
  • yào
  • chūn
  • yóu
  •  
  • zuò
  • le
  • liǎng
  • xiǎo
  • shí
  • de
  • chē
  •  
  • dào
  • le
  • bǎi
  • 今天要春游。坐了兩個小時的車,到了百
  • wàn
  • kuí
  • yuán
  •  
  • men
  • wán
  • le
  • hěn
  • duō
  • yóu
  •  
  • zuì
  • hǎo
  • wán
  • de
  • shì
  • 萬葵園,我們玩了很多游戲,最好玩的是
  • 閱讀全文

   我有趣的家鄉

   小學生日記757字
   作者:程雨政
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •   我很愛我的家鄉,因為我的家鄉
  • hěn
  • yǒu
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 很有趣!  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiāng
  • yǒu
  • ài
  • de
  • nǎi
  • nǎi
  • ài
  • de
  • biǎo
  • jiě
  • biǎo
  •  在家鄉有愛我的奶奶和我愛的表姐表
  • 閱讀全文

   有趣的體育課

   小學生日記212字
   作者:黃藝丹
  •  
  •  
  •  
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •  1010日 星期五 晴
  •  
  • yǒu
  • de
  • 有趣的體育課
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • men
  • liàn
  • le
  • dān
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  今天體育課上,我們練習了單腳跳、
  • 閱讀全文

   有趣的一件事

   小學生日記259字
   作者:陳梓赫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • gōng
  •   今年暑假,我和媽媽去爸爸工
  •  
  •  
  • shà
  • mén
  •  
  • zài
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • wán
  • de
  •  
  • gěi
  • 地——廈門。在那里有許多好玩的,我給
  • men
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 你們講講吧!
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.geoeconomic.com:万安县| www.luo18.com:泽普县| www.h-touzi.com:芦溪县| www.zjdgelectrical.com:台湾省| www.cnseci.com:察哈| www.tudoparacelular.com:虞城县| www.janielholidays.com:扶沟县| www.jigoloturkiye.net:宜兴市| www.iidcs.com:渭源县| www.resediservice.com:望谟县| www.xueyugifts.com:鹿泉市| www.tengbo688.com:京山县| www.xijiufuheban.com:汽车| www.shreesuryawood.com:利川市| www.whobuysthesethings.com:柯坪县| www.yritysportti.com:女性| www.philjohannes.com:庆安县| www.cnseci.com:泰宁县| www.colangelosbakery.com:海晏县| www.cp7892.com:遂溪县| www.2dfloorplan.com:阿荣旗| www.3654388.com:宁陕县| www.toystorez.com:肥乡县| www.0523163.com:湖南省| www.blue7088.com:墨江| www.sdstones.com:木兰县| www.awleisure.com:繁峙县| www.wzhxzhssls.com:土默特左旗| www.egocol.com:甘孜| www.932382.com:营口市| www.sandersfieldtrees.org:西畴县| www.uncanventional.com:建瓯市| www.mycosworld.com:巫溪县| www.wow-bakes.com:承德市| www.hellobuynow.com:杭锦后旗| www.love0534.com:南康市| www.joomlaku.com:苍山县| www.orchardbeachcarshow.com:额敏县| www.weblogic-training.com:巴彦淖尔市| www.kinghgw.com:乾安县| www.bling2day.com:乐亭县| www.xmsmly.com:高州市| www.beckymoe.com:克山县| www.fuwudai.com:武山县| www.shipwatch.org:日土县| www.zijiayou6.com:亚东县| www.giteaux5lucarnes.com:夏邑县| www.healthwearonline.com:门头沟区| www.bishuikuai.com:波密县| www.kathyleegifford.com:永嘉县| www.timphimhay.com:京山县| www.axecue.com:万山特区| www.lcompuserve.com:南涧| www.zb677.com:大理市| www.forfonts.com:徐水县| www.yh9985.com:科技| www.nba-sports.com:高邑县| www.mchor.org:秀山| www.allnaturessafeway.com:阿拉尔市| www.chaoren555.com:洛扎县| www.thevirginiainformer.com:白城市| www.gayboyfetisch.net:绍兴市| www.mfhmn.com:叶城县| www.www4044v.com:永宁县| www.code1220.com:松潘县| www.hitsandlyrics.com:汶川县| www.aaronbown.com:方正县| www.lygwqd.com:韶山市| www.mfqnc.com:富锦市| www.s9893.com:通江县| www.sonstudios.org:乾安县| www.teatreeoilusage.com:惠来县| www.leonardhaleyelectric.com:都昌县| www.cp5561.com:罗江县| www.salmonbc.com:叶城县| www.pnindustry.com:区。| www.lidadz.com:通道| www.alpost120.org:玛曲县| www.qqyyzs.com:廉江市| www.spjjs.com:永寿县| www.dawdev.com:博罗县| www.play-nike.com:库车县| www.fz559.com:沅江市| www.bigbanganimation.com:阳城县|