<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 我愛鳳凰廣場上的人工湖

  小學生日記245字
  作者:我愛鳳凰…
 •  
 •  
 •  
 •             
 • nián
 •    
 • yuè
 •       
 •  
 •  
 • xīng
 • liù
 •  
 • tiān
 • qíng
 •  
 •  
 •  2009228日 星期六 天氣晴 
 •  
 •  
 •  
 • ài
 • fèng
 • huáng
 • guǎng
 • chǎng
 • shàng
 • de
 • rén
 • gōng
 •  
 •  
 •  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
 •  
 •  
 •  
 • liú
 • jiā
 •  
 •  
 •  劉嘉琪 
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • le
 • zǎo
 •  
 • gēn
 • zhe
 •  今天早上,我也起了個大早,跟著
 • dào
 • le
 • fèng
 • huáng
 • guǎng
 • chǎng
 •  
 • máng
 • zhe
 • tiào
 • 媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞
 •  
 • jiù
 • dào
 • rén
 • gōng
 • shàng
 • kàn
 • ér
 •  
 • xiǎo
 • tàn
 • chū
 • tóu
 • ,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭
 • lái
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • duì
 • shuō
 • huà
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 來,好像對我說話呢。 
 •  
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • yòu
 • péi
 • lái
 • dào
 • le
 • guǎng
 • chǎng
 •  到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場
 •  
 • máng
 • de
 •  
 • máng
 • de
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • lái
 • dào
 • rén
 • 。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人
 • gōng
 • shàng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • shàng
 • de
 • gǒng
 • xíng
 • qiáo
 • shàng
 • liàng
 • le
 • 工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色
 • de
 • cǎi
 • dēng
 •  
 • shǎn
 • shǎn
 • de
 •  
 • yuǎn
 • yuǎn
 • kàn
 •  
 • jiù
 • shì
 • tiān
 • 的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天
 • kōng
 • zhōng
 • de
 • cǎi
 • hóng
 •  
 • yīn
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • jiào
 •  
 • cǎi
 • hóng
 • qiáo
 • 空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ”。 
 •  
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • fèng
 • huáng
 • guǎng
 • chǎng
 • tài
 • měi
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  啊,鳳凰廣場太美麗了! 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
   2009年2月28日
   星期六 天氣晴
   
   
   我愛鳳凰廣場上的人工湖
   
   
   劉嘉琪
   
   
   今天早上,我也起了個大早,跟著媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭來,好像對我說話呢。
   
   
   到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋”。
   
   
   啊,鳳凰廣場太美麗了!
   
   
   
    指導教師 崔梅茹
   
    

   廣場上的快樂

   小學生日記789字
   作者:peterz
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  2009322
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dài
  • zhe
  • yīn
  • zēng
  • háo
  •  嘟,嘟,嘟!媽媽帶著我和殷增豪
  • zhe
  • tuō
  • chē
  • zǒu
  • zài
  • yán
  • guǎng
  • chǎng
  • de
  • shàng
  •  
  •  
  •  
  • 騎著摩托車走在去炎帝廣場的路上。 
  • 閱讀全文

   游時代廣場

   小學生日記257字
   作者:靳其睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • le
  • chāng
  • de
  •   星期天,我和大姨去了許昌的
  • shí
  • dài
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • 時代廣場。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jìn
  • le
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • kàn
  •  
  • wa
  •  
  • zhè
  • me
  •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
  • 閱讀全文

   游時代廣場

   小學生日記257字
   作者:靳其睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • le
  • chāng
  • de
  •   星期天,我和大姨去了許昌的
  • shí
  • dài
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • 時代廣場。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jìn
  • le
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • kàn
  •  
  • wa
  •  
  • zhè
  • me
  •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
  • 閱讀全文

   參觀昌江廣場

   小學生日記358字
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • qíng
  •    2007728日 星期六 晴
  •  
  • cān
  • guān
  • chāng
  • jiāng
  • guǎng
  • chǎng
  • 參觀昌江廣場
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我愛鳳凰廣場上的人工湖

   小學生日記245字
   作者:我愛鳳凰…
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • qíng
  •  
  •  
  •  2009228日 星期六 天氣晴 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • fèng
  • huáng
  • guǎng
  • chǎng
  • shàng
  • de
  • rén
  • gōng
  •  
  •  
  •  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  •  
  •  
  •  劉嘉琪 
  • 閱讀全文

   美麗的昌江廣場

   小學生日記346字
   作者:qmy0002
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • zài
  • jǐng
  • zhèn
  •  
  • yǒu
  • zuò
  •   我的家在景德鎮,那里有一座
  • zuì
  • zuì
  • měi
  • de
  • xiū
  • xián
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • jiào
  • chāng
  • jiāng
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
  •  
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  •  
  • jiǔ
  •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
  • 閱讀全文

   天地廣場

   小學生日記105字
   作者:劉軼凡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • quán
  • jiā
  • dài
  • tiān
  •    今天我姨媽全家帶我去天
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  • tiān
  • guǎng
  • chǎng
  • zhēn
  • měi
  • ya
  • guǎng
  • chǎng
  • shàng
  • yǒu
  • sōng
  • shù
  •  
  • 地廣場玩天地廣場真美呀廣場上有松樹,
  • hòu
  • miàn
  • shì
  • tài
  • shān
  •  
  • tiān
  • guǎng
  • chǎng
  • shàng
  • rén
  • shān
  • rén
  • hǎi
  • de
  •  
  • 后面是泰山,天地廣場上人山人海的,熱
  • 閱讀全文

   鳳凰廣場真漂亮

   小學生日記266字
   作者:宮易飛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • guǎng
  • chǎng
  • zhēn
  • piāo
  • liàng
  •  
  •  
  •   鳳凰廣場真漂亮 
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • fēi
  •  
  •  
  •  宮易飛 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • jiā
  • rén
  • fèng
  • huáng
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  •  今天,我們一家人去鳳凰廣場玩。
  • 閱讀全文

   水晶城廣場

   小學生日記230字
   作者:黃韞秀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • shuǐ
  • jīng
  • chéng
  • guǎng
  • chǎng
  • 水晶城廣場
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   夜游水晶城廣場

   小學生日記452字
   作者:黃韞彥
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • yóu
  • shuǐ
  • jīng
  • chéng
  • guǎng
  • chǎng
  • 夜游水晶城廣場
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   羊城廣場遇劫

   五年級日記:羊城廣場遇劫
   日記字數:507
   作者:liyuchen
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  • sān
  • diǎn
  •  
  • men
  • tóng
  • xué
  • zhe
  •  星期天下午三點,我們同學四個騎著
  • háng
  • chē
  • yáng
  • chéng
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • yuē
  • hǎo
  • de
  • zhōu
  • xīn
  • zài
  • 自行車去羊城廣場玩,和約好的周雨欣在
  • huì
  • le
  •  
  • jiā
  • zhèng
  • shāng
  • liàng
  • zhe
  • wán
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 那里匯合了,大家正商量著玩的事情。
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.diendankientruc.net:安阳市| www.comapt.com:伊吾县| www.cmacgmlogistics.com:宜君县| www.jydproducts.com:乡宁县| www.skzs-china.com:南和县| www.sky-8.com:当雄县| www.blimprobotics.com:荔波县| www.sckpw.cn:诸城市| www.alemdagemlakkonut.com:无锡市| www.lgtopc.com:沁源县| www.bjdongzefa.com:江口县| www.bigbanganimation.com:潜江市| www.ningmengwl.com:木里| www.kingston-university.net:青州市| www.guvamint.com:南岸区| www.jam-bg.com:金阳县| www.daxingxiyiji.com:荥经县| www.concreteinanyform.com:卢湾区| www.zibohonglu.com:舒兰市| www.junchidt.com:泗洪县| www.flzco.com:新巴尔虎左旗| www.plan-a-3.com:桂林市| www.newleafbookstore.com:雷波县| www.n5883.com:余姚市| www.sableridgevillage.com:砀山县| www.salmonbc.com:吉木萨尔县| www.xadeco.com:博白县| www.shlsdp.com:慈溪市| www.morze-noclegi.com:遵化市| www.tellasurvey.com:郸城县| www.n6858.com:桂林市| www.932361.com:克拉玛依市| www.madinafrica.com:大英县| www.calentopia.com:通海县| www.bwpha.com:密云县| www.cpyuce.com:商丘市| www.wfhtdr.com:开平市| www.udestudio.com:高台县| www.ouruolai.com:荣昌县| www.fukui-keieiken.com:文山县| www.chord-tutor.com:中方县| www.blackeyedtease.com:将乐县| www.szjiaoyuzhan.com:金乡县| www.idoltheory.com:嘉荫县| www.thehelvetia.com:民丰县| www.180xu.com:衡南县| www.lucastenor.com:客服| www.thecreditscholar.com:刚察县| www.amphorahandbags.com:蓝山县| www.michel-berger.net:秦皇岛市| www.zhongchentebao.com:麻江县| www.diendankientruc.net:肇东市| www.vuaxedien.com:高青县| www.tagged-login.com:宜良县| www.ebuygift.com:甘肃省| www.autoinsurancebuyersguide.com:海南省| www.blogsfere.com:平果县| www.13902948564.com:利川市| www.huthug.com:独山县| www.bjcbjc.com:东乡族自治县| www.selailai.com:德化县| www.ffbjw.com:溧阳市| www.gluguru.org:镶黄旗| www.usfluence.com:台北县| www.suncity233.com:广安市| www.316gm.com:五莲县| www.headsickpinups.com:柳河县| www.easterlingtribe.com:宜宾市| www.568263.com:锡林郭勒盟| www.cnseci.com:临潭县| www.akaeno.com:阜宁县| www.705180.com:兴安县| www.gqsh99.com:浪卡子县| www.gun2424.com:福海县| www.wugongjie.com:桂东县| www.nishiyama-shotengai.net:阿坝| www.zhimeijie.com:大厂| www.gottumblr.com:黄大仙区| www.xuiacona.com:宕昌县| www.superonlline.com:繁峙县| www.madinafrica.com:忻州市| www.jordanshoes-sky.com:安图县| www.ceriacell.com:肃北| www.techtranindia.com:松原市|