<rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>
  <rt id="mbvcy"></rt>
  <rt id="mbvcy"><menu id="mbvcy"><option id="mbvcy"></option></menu></rt>
 • <rp id="mbvcy"><optgroup id="mbvcy"></optgroup></rp>

 • 我心目中的小房間

  小學生日記338字
  作者:水¥晶¥…
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • le
 •  
 • yǒu
 • de
 • xiǎo
 •   我讀四年級了,也有自己的小
 • fáng
 • jiān
 • le
 •  
 • de
 • xiǎo
 • fáng
 • jiān
 • tài
 • dān
 • diào
 •  
 • xiǎng
 • xiàng
 • zhōng
 • 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
 • de
 • fáng
 • jiān
 • zhè
 • piāo
 • liàng
 • duō
 •  
 • 的房間可比這漂亮得多。
 •  
 •  
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • xiǎo
 • fáng
 • jiān
 • de
 • qiáng
 • shì
 • tiān
 • lán
 •  我心目中的小房間的墻壁是天藍色
 • de
 •  
 • qiáng
 • shàng
 • hái
 • yǒu
 •  
 • hǎi
 • zǎo
 • de
 • àn
 •  
 • kàn
 • shàng
 • 的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • hǎi
 • shì
 • jiè
 •  
 • 去好像在海底世界。
 •  
 •  
 •  
 • bǎn
 • shàng
 • gài
 • zhe
 • céng
 • yáng
 • máo
 • tǎn
 •  
 •  地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以
 • zài
 • yáng
 • máo
 • tǎn
 • shàng
 • jìn
 • qíng
 • de
 • gǔn
 •  
 • qiáng
 • shàng
 • guà
 • zhe
 • tái
 • kōng
 • 在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空
 • diào
 •  
 • wéi
 • sòng
 • lái
 • qīng
 • liáng
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 • 調,為我送來清涼和溫暖。
 •  
 •  
 •  
 • qiáng
 • jiǎo
 • fàng
 • zhe
 • de
 • fěn
 • hóng
 • de
 • shū
 • zhuō
 •  
 • shū
 • zhuō
 •  墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌
 • shàng
 • zhe
 • tái
 • diàn
 • nǎo
 •  
 • zài
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • chá
 • yuè
 • 上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資
 • liào
 •  
 • wán
 • yóu
 •  
 • kàn
 • zuò
 • wén
 •  
 • shū
 • zhuō
 • shàng
 • hái
 • fàng
 • zhe
 • de
 • 料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的
 • xué
 • yòng
 • pǐn
 •  
 • 學習用品。
 •  
 •  
 •  
 • kào
 • zhe
 • shū
 • zhuō
 •  
 • fàng
 • zhe
 • ài
 • de
 • xiǎo
 • chuáng
 •  
 • xiǎo
 •  靠著書桌,放著我可愛的小床,小
 • chuáng
 • de
 • zhōu
 • diào
 • zhe
 • měi
 • de
 • zhū
 • lián
 •  
 • chuáng
 • shàng
 • fàng
 • zhe
 • duō
 • 床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多
 •  
 • 布娃娃。
 •  
 •  
 •  
 • fáng
 • jiān
 • hái
 • yǒu
 • zhāng
 • shuǐ
 • lán
 • de
 • tòu
 • míng
 • zhuō
 •  
 •  房間還有一張水藍色的透明桌子,
 • zhuō
 • de
 • sān
 • miàn
 • wéi
 • zhe
 • bái
 • de
 • shā
 •  
 • duì
 • miàn
 • yǒu
 • tái
 • 桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺
 •       
 • cùn
 • de
 • diàn
 • shì
 •  
 • 57寸的大電視。
 •  
 •  
 •  
 • qiáng
 • shàng
 • hái
 • yǒu
 • luó
 • lán
 • chuāng
 • lián
 • de
 • chuāng
 •  
 • shàng
 •  墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上
 • miàn
 • zhǒng
 • mǎn
 • le
 • xiān
 • ?g
 •  
 • 面種滿了鮮花。
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • fáng
 • jiān
 • piāo
 • piāo
 • liàng
 •  
 •  你看,我心目中的房間漂不漂亮?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   我讀四年級了,也有自己的小房間了。可我的小房間太單調,我想象中的房間可比這漂亮得多。
   
   我心目中的小房間的墻壁是天藍色的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上去好像在海底世界。
   
   地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空調,為我送來清涼和溫暖。
   
   墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的學習用品。
   
   靠著書桌,放著我可愛的小床,小床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多布娃娃。
   
   房間還有一張水藍色的透明桌子,桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺57寸的大電視。
   
   墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上面種滿了鮮花。
   
   你看,我心目中的房間漂不漂亮?
   
    

   我心中的那顆“星”

   小學生日記446字
   作者:蔡則珉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  2009927日 星期日
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我心目中的小房間

   小學生日記338字
   作者:水¥晶¥…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • le
  •  
  • yǒu
  • de
  • xiǎo
  •   我讀四年級了,也有自己的小
  • fáng
  • jiān
  • le
  •  
  • de
  • xiǎo
  • fáng
  • jiān
  • tài
  • dān
  • diào
  •  
  • xiǎng
  • xiàng
  • zhōng
  • 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
  • de
  • fáng
  • jiān
  • zhè
  • piāo
  • liàng
  • duō
  •  
  • 的房間可比這漂亮得多。
  • 閱讀全文

   我的房間

   小學生日記224字
   作者:程雨薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • fáng
  • jiān
  • zhī
  • yǒu
  •       
  • píng
  • fāng
  • zuǒ
  • yòu
  •   我的房間不大只有10平方米左右一
  • jìn
  • jiù
  • shì
  • zhāng
  • kuān
  • ?
  • de
  • chuáng
  • shàng
  • miàn
  • zhe
  • tiáo
  • lán
  • 進去就是一張寬敞的大床上面鋪著一條藍
  • de
  • chuáng
  • dān
  • chuáng
  • dān
  • shàng
  • huà
  • zhe
  • shǐ
  • xiǎo
  • niǎo
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • 色的床單床單上畫著史努比和小鳥再往上
  • 閱讀全文

   我的房間

   小學生日記241字
   作者:王慧琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • fáng
  • jiān
  •    
  •  
  • nuò
  • nào
  •     我的房間不大/?諾淖
  • zhí
  • lìng
  • qiě
  • huán
  • píng
  • bān
  •  
  • juǎn
  • shàn
  • xíng
  • náng
  •  
  • tuō
  • 笫直呤且桓鲆鹿瘢?錈嬗形業囊路?脫笸
  • liào
  •  
  • sǒng
  • yuán
  • tǎi
  • tuì
  • qiào
  • nán
  •  
  • shù
  •  
  • shà
  • shàn
  • 尥蕖R鹿竦吶員呔褪俏業男〈擦恕I廈嬗
  • 閱讀全文

   我的房間

   小學生日記127字
   作者:周焱
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • fáng
  • jiān
  •  
  • liáo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •   我有自己的房間,無聊的時候,
  • shū
  • bǎo
  • bǎo
  • men
  • huì
  • jiǎng
  • chū
  • dòng
  • rén
  • de
  • shì
  •  
  • dāng
  • lèi
  • de
  • shí
  • 書寶寶們會講出動人的故事;當我累的時
  • hòu
  •  
  • chuáng
  • jiě
  • jiě
  • huì
  • ràng
  • xiū
  •  
  • dāng
  • shuì
  • guò
  • tóu
  • de
  • shí
  • 候,床姐姐會讓我休息;當我睡過頭的時
  • 閱讀全文

   我心愛的爆丸

   小學生日記308字
   作者:吳博睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • yīn
  • wéi
  • xiě
  • zuò
  • hěn
  • rèn
  • zhēn
  •   今天下午,因為我寫作業很認真
  •  
  • jiǎng
  • gěi
  • méi
  • bào
  • wán
  •  
  • de
  • míng
  • ,爸爸媽媽獎勵給我一枚爆丸,它的名字
  • jiào
  • zuò
  •  
  • 叫做拉普勒斯。
  • 閱讀全文

   日記:我的房間

   小學生日記371字
   作者:張雨彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •                
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • fáng
  • jiān
  •   CHINA  我的房間
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • fáng
  • jiān
  •  
  • dài
  • zhe
  • hái
  • de
  •  我有一個自己的房間,帶著女孩子的
  • líng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhè
  • ér
  • yǒu
  • huān
  • de
  • fěn
  • jiā
  •  
  • zài
  • 靈氣,因為這兒有我喜歡的粉色家具,再
  • 閱讀全文

   我心愛的小笨熊

   小學生日記133字
   作者:魏子怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • bèn
  • xióng
  •   我心愛的小笨熊
  •  
  •             
  • nián
  •       
  • yuè
  •       
  •  
  • xīng
  •  
  • xiǎo
  • 20081114日 星期五 小雨
  •  
  •  
  • yǒu
  • xiǎo
  • wán
  •  
  • jiào
  • xiǎo
  • bèn
  • xióng
  •  
  • zhǎng
  •  我有一個小玩具,它叫小笨熊,它長
  • 閱讀全文

   我心愛的點讀機

   二年級日記:我心愛的點讀機
   日記字數:256
   作者:王藝丹
  •  
  •  
  • diǎn
  • shì
  • shēng
  • de
  • shí
  • hòu
  • gěi
  •  點讀機是我生日的時候爸爸媽媽給我
  • mǎi
  • de
  • shēng
  •  
  •  
  • 買的生日禮物。 
  •  
  •  
  • diǎn
  • shì
  • lán
  • de
  •  
  • páng
  • biān
  • shì
  • bái
  • de
  •  
  • zuǒ
  •  點讀機是藍色的,旁邊是白色的,左
  • 閱讀全文
  了赢家彩票 www.mindsonthemarkets.com:洪泽县| www.esbtrade.com:德兴市| www.smsactivation.com:宁都县| www.zuiyuan-sh.com:阳东县| www.bd9777.com:延川县| www.gbdbn.cn:松潘县| www.smsactivation.com:安福县| www.212brands.com:拜泉县| www.yiyituofu.com:德昌县| www.procarpetcleaningservices.com:朔州市| www.tszscl.com:思茅市| www.knightsvisual.com:伊春市| www.ereglielitogrencievi.com:阿图什市| www.nq779.com:瑞金市| www.trade-perfect.com:平遥县| www.takethiscash.com:天峨县| www.xinxinglin.net:西藏| www.a-silver.com:汽车| www.h6586.com:香河县| www.pouyateb.com:常山县| www.zjubbs.net:新巴尔虎右旗| www.sinchua.com:巧家县| www.frommybedtoyours.com:西畴县| www.1958difan.com:衡阳市| www.pa-secret.com:从化市| www.petespencilart.com:福清市| www.gpswbz.com:大安市| www.mikepetch.com:湾仔区| www.peacpainting.com:惠安县| www.cp22277.com:琼结县| www.autapoleasingowe.net:乐山市| www.haojianmin.com:文成县| www.ko600.com:兴业县| www.hg81789.com:扶余县| www.bwefo.cn:石首市| www.miaomi20.com:南充市| www.aeroflex-cargo.com:同德县| www.chuanweimuye.com:山阴县| www.zhimeijie.com:左权县| www.ljseducation.com:曲沃县| www.smartwhitesmile.com:平顺县| www.rudrayogacentre.com:湟中县| www.sillasdecomedor.org:江北区| www.kenh17.net:潜山县| www.ao-to-ao.com:星子县| www.binggankong.com:盱眙县| www.findnewyorkclubs.com:佛教| www.r8767.com:嘉鱼县| www.316gm.com:古浪县| www.data-track.com:织金县| www.dropscience.net:宁波市| www.shblcht.com:鄯善县| www.magnetiseur-toulon.com:贵溪市| www.oversuns.com:潼南县| www.u-nubaby.com:治多县| www.kingbcw.com:汽车| www.atramusic.com:延寿县| www.mesutaydin.com:岳西县| www.gayboyfetisch.net:上栗县| www.tuestate.com:鞍山市| www.scdhfl.com:太白县| www.bihanorantiqha.com:乌拉特后旗| www.ganzaojijs.com:平和县| www.wwwhg8682.com:于都县| www.genesis-int-corp.com:长岛县| www.szjiaoyuzhan.com:海安县| www.le-bon-debarras.com:香港| www.dickalerts.com:通海县| www.212brands.com:永嘉县| www.s8565.com:吉隆县| www.wordcountonline.net:德安县| www.magic-ts.com:绵竹市| www.931821.com:西安市| www.cz833.com:上饶县| www.greenitways.com:陇川县| www.101ci.com:犍为县| www.ppdownloader.com:余姚市| www.yeahw.com:淮安市| www.f7552.com:延寿县| www.omidfile.com:建平县| www.changdaoresort.com:邹城市| www.csoam.com:肃宁县| www.zjg-jintai.com:武隆县| www.mowabike.com:锡林郭勒盟|